RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 Informujemy, że administratorem danych osobowych jest, SCHMETTERLING Piotr Idzikowski  Malbork 82-200 ul. Działdowska 33

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: biuro@e-malbork.net

Dane osobowe będą przetwarzane przez SCHMETTERLING Piotr Idzikowski w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
 a)  podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba,  której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)
 b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SCHMETTERLING Piotr Idzikowski  [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
 a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
 b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
 c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
 d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;

3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
a)  dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Biura  Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor) lub zawarte w bazie danych Administratora
b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub  siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
c) analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług audiowizualnych (np. z dekodera, urządzeń mobilnych lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę programową. W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące:  korzystania z usług telewizyjnych oraz  korzystania z usług dostarczanych drogą elektroniczną (np. VOD). Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO. 
d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych SCHMETTERLING Piotr Idzikowski
e)  marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących SCHMETTERLING Piotr Idzikowski przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez SCHMETTERLING Piotr Idzikowski
f)   marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych transmisyjnych dotyczących np. wykonywanych i odbieranych połączeń telefonicznych lub transmisji danych w Internecie, w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych świadczonych abonentowi przez Administratora.

 Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt d)-f) powyżej może być realizowany przez SCHMETTERLING Piotr Idzikowski  za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. dekoder, telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1)  dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: 
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących SCHMETTERLING Piotr Idzikowski
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2)  dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych SCHMETTERLING Piotr Idzikowski  na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3)  dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego 
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO 
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany  na wstępie) lub poprzez kontakt z SCHMETTERLING Piotr Idzikowski. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu SCHMETTERLING Piotr Idzikowski , partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).